Algemene Voorwaarden Vodifit

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diŽtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiŽnten, cliŽnten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diŽtist inroepen.

2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diŽtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

3. Tarieven

DiŽtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diŽtetiek opgenomen in een aanvullende polis. Vodifit hanteert de tarieven voor diŽtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina†ďkostenĒ, of navragen bij uw diŽtist.

4. BeŽindigen behandeling

De cliŽnt kan ten allen tijde de overeenkomst beŽindigen, mits de diŽtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diŽtist kan de overeenkomst beŽindigen indien de advisering naar verwachting van diŽtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diŽtist stelt de patiŽnt/cliŽnt tijdig op de hoogte wanneer de diŽtist een dergelijke situatie voorziet.

5. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diŽtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, met een betalingstermijn van 30 dagen.

6. Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

7. Incasso

De diŽtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met Ä 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met Ä 10,00.

8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diŽtist bindend.

9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diŽtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diŽtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diŽtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diŽtist./p>

10. Klachten

Vodifit doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliŽnt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diŽtist zelf of contact op te nemen met Vodifit. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website†klachtenloketparamedici.nl.

11. Contactgegevens

Vodifit, Amen 57, 9446 PB AMEN
tel. 06-13869020
email: info@vodifit.nl
website: www.vodifit.nl
Privacyverklaring | Voorwaarden | Alle rechten voorbehouden | Website door J. Wittenberg